Orkide (14/4 kg, can)

 
Copyright 2011 © , KESHT VA SANATE GOLBAHAR SEPAHAN